BURO REGEN&WATER IS GEVESTIGD aan de Carolina MacGillavrylaan 308, 1098XB te Amsterdam.
INSCHRIJVING KvK: 70843929 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BURO REGEN&WATER TEL: 06 44487781
43250899 RECHTSVORM: VOF

1 DEFINITIES
1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Buro Regen&Water
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Buro Regen&Water een opdracht tot het verrichten van
werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Buro Regen&Water uit anderen
hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden
zoals vermeld in de offerte c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze
werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, Advies, het in opdracht ontwerpen, aannemen en
uitvoeren van installatiewerkzaamheden, alsmede het leveren en installeren van regenwaterbufferingssystemen,
aanleggen van Wadi,s, beschoeiingen, hekwerken en (regenwater)vijvers, alsmede regenwateradvies voor zowel
particulieren, bedrijven, overheid en instellingen. -Aard van het bedrijf, ontwerpbureau verantwoordelijk voor ontwerp
en aanleg.
-Voorlichting en documentatie.
-Het uitwerken van fantasierijke ideeën, toegesneden op de situatie en het budget.
-Advisering en het opnieuw inrichten van bestaande tuinen.
-Advisering en het op weg helpen van doe-het-zelvers.
-Leverancier van allerhande regenwatersystemen voor spoeling WC en wasmachinewater , regenwaterbuffering of
afvoerende regenwater systemen/artikelen.
1.4 Opdrachten: opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt.
1.5 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Buro Regen&Water ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de
uitvoering van de opdracht door Buro Regen&Water vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en
gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).
1.6 In geval Buro Regen&Water als opdrachtgever optreedt: dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de
navolgende huisregels in acht te nemen:
Huisregels:
Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een Verklaring van
Arbeidsrelatie te overleggen, bij het in gebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze
onderaannemers hun G-rekening aan Buro Regen&Water kenbaar te maken en zal er betaling plaatsvinden op basis van
de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.

2 ALGEMEEN
2.1 Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande
voorwaarden van Buro Regen&Water vervallen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten, schriftelijk en mondeling, tussen
Buro Regen&Water en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten van Buro Regen&Water , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle
opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen en deze zaak door Buro Regen&Water is bevestigd.
2.3 Afspraken met personeel en/of derden van Buro Regen&Water binden Buro Regen&Water niet, tenzij schriftelijk
door haar bevestigt.
2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van
een opdracht aan Buro Regen&Water , van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de
opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een
standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve
werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn
overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.
2.6 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Buro Regen&Water een opdracht tot levering van diensten
of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst
te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

3 OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Buro Regen&Water is eerst
gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs,
de daadwerkelijk door Buro Regen&Water gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Buro
Regen&Water gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig
gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Buro Regen&Water zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en
calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een
diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid
berekend.
3.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
3.6 Alle door Buro Regen&Water opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
anders is aangegeven.
3.7 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd,
is Buro Regen&Water niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van
het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel
gegevens zijn overlegd.
3.8 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en
brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud
gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en
brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen
ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.9 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de
opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Buro Regen&Water gerechtigd zijn om opgetreden
verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Buro
Regen&Water kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.10 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven
slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke
uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging
wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Buro Regen&Water niet tot enige
vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
3.11 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts
in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q.
de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar
de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.
3.12 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Buro Regen&Water wordt
opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen
franco aan Buro Regen&Water terug te zenden, bij gebreke waarvan Buro Regen&Water het recht heeft de gemaakte
kosten volledig door te berekenen.

4 OPDRACHTEN
4.1Een opdracht bindt opdrachtgever. Buro Regen&Water is pas gebonden aan een opdracht door schriftelijke of
mondelinge toezegging van de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na schriftelijke of mondelinge
toezegging van de opdracht zijn bezwaren aan Buro Regen&Water kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke of
mondelinge opdracht geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 De door opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan,
moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Buro Regen&Water ter kennis zijn gebracht. Worden ze
mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Buro Regen&Water zijn bevestigd.
4.3 De opdrachtgever zal zorg dragen dat Buro Regen&Water tijdig kan beschikken: – over de voor de opzet van het
werkbenodigde gegevens en goedkeuringen ( zoals vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond
verklaringen en beschikkingen, zo nodig in overleg met Buro Regen&Water . – het terrein waarin of waarop het werk
moet worden uitgevoerd. – over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of
hulpmiddelen.
4.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Buro
Regen&Water alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden.
4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de
opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon
worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 4.6 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven
opdrachten binden Buro Regen&Water pas na schriftelijke acceptatie.
4.7 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te
verrichten werkzaamheden.
4.8 Buro Regen&Water behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of
in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in
het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig
mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te
nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.
4.10 Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 4.9 telkenmale met een
periode van minimaal 1 jaar verlengd
4.11 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door
partijen bepaalde tijdstip.
4.12 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buro Regen&Water het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.13 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode
van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of
namens Buro Regen&Water bij opdrachtgever te werkgestelde(n) of met door of namens Buro Regen&Water bij de
opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare
boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.
4.14 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten,
tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, danwel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van
overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal
een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij
schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde
prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende
bedrijfsorganisatie.

5 LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 In het geval van levering van goederen of materialen door de opdrachtgever is Buro Regen&Water , behoudens
ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Buro Regen&Water , niet aansprakelijk
voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van
opslag van de goederen of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht
tegen het gebruikelijke tarief.
5.2 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Buro Regen&Water , behoudens ingeval van door
de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Buro Regen&Water , niet aansprakelijk voor het niet
compleet zijn van de aangeleverde gegevens. 5.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de
levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering
wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig
het bepaalde bij het hoofdstuk 10.
5.4 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Buro Regen&Water , tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en
ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk 6.
5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet
worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De
opdrachtgever geeft Buro Regen&Water enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts
als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Buro Regen&Water bij het geven van de opdracht schriftelijk over
de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Buro Regen&Water schriftelijk is bevestigd.
5.6 Het eventueel door Buro Regen&Water te verwerken materiaal, goederen en/of de door Buro Regen&Water te
verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco
levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van
Buro Regen&Water een niet-franco zending te weigeren.
5.7 De door Buro Regen&Water te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever
behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander
uitsluitend ter beoordeling van Buro Regen&Water .
5.8 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is
overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de
opdrachtgever.
5.9 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als
bewijs, dat de emballage in goede staat was.
5.10 Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen, drukwerk
etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij
Buro Regen&Water wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren
werkzaamheden op tijd zijn verricht.
5.11 Alle leveringstijden worden door Buro Regen&Water steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De
leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Buro
Regen&Water eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn
verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding
te vorderen.
5.12 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is
dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren,
mits hij hiervan schriftelijk aan Buro Regen&Water kennis geeft, onverminderd het recht van Buro Regen&Water om
binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren.
Opdrachtgever kan vorderen dat Buro Regen&Water omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik
wenst te maken.
5.13 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Buro Regen&Water voortvloeiende
verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat
opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Buro Regen&Water het recht de
nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of
gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever
aan Buro Regen&Water verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
5.14 Ten onrechte aan Buro Regen&Water geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van
opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
5.15 Buro Regen&Water is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen
daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de
mening van Buro Regen&Water een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.16 Indien Buro Regen&Water goederen of gegevens (al dan niet door Buro Regen&Water vervaardigd of
samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te
houden totdat alle kosten die Buro Regen&Water gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde
opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen/gegevens van de
opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid
heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Buro Regen&Water ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement
komt te verkeren.
5.17 In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet
(uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Buro Regen&Water te stellen. 5.18 Bij levering van materialen
en/of halffabrikaten door de opdrachtgever, aanvaardt Buro Regen&Water geen enkele verantwoording voor
eventuele gebreken.
5.19 Buro Regen&Water verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren,
doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde
doel.
5.20 Indien tijdens de uitvoering van een door Buro Regen&Water aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan
Buro Regen&Water onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Buro
Regen&Water het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk
wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden
verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Buro Regen&Water reeds verrichte, maar van onnut gebleken
werkzaamheden te vergoeden.
5.21 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Buro Regen&Water , nodig voor de uitvoering van de
opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij
vermissing of beschadiging heeft Buro Regen&Water het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.22 De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerkers van Buro Regen&Water , als jegens Buro
Regen&Water om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de medewerkers van
Buro Regen&Water worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het
verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerkers
van Buro Regen&Water tegen gevaar voor lijf, en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van
de werkzaamheden gevorderd kan worden.
5.23 Indien Buro Regen&Water en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de
aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Buro
Regen&Water gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.
5.24 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet
beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.
5.25 Wanneer een door Buro Regen&Water geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik
is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.
5.26 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend
door opdrachtgever.
5.27 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens
en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden. Wanneer opdrachtgever dit
niet doet, is opdrachtgever gehouden dit Buro Regen&Water voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk mede te
delen.
5.28 Buro Regen&Water is te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg ter
hand te nemen. De kosten die zij hiervoor maakt brengt zij in rekening bij opdrachtgever, tenzij opdrachtgever met Buro
Regen&Water overeenkomt dat de opdrachtgever voor deze werkzaamheden zorgdraagt.
5.29 Opdrachtgever draagt zorg voor plaatsing van waarschuwingsborden e.d., tenzij anders overeengekomen.

6 OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn
zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Buro Regen&Water over het reeds voldane gedeelte van de opdracht
naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Buro Regen&Water te
voldoen.
6.2 De met Buro Regen&Water overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan
te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of
arbeidsongeschiktheid, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, weersinvloeden, b.v. storm- en vorst, gesloten
scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de
leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden
van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering
van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Buro Regen&Water door derden en andere onvoorziene
omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang
storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Buro
Regen&Water van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien
hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
6.4 Ingeval van overmacht zal Buro Regen&Water daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien
de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de
overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de
opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Buro Regen&Water kennis geeft. Onverminderd het recht van Buro
Regen&Water om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog
uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Buro Regen&Water omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit
recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Buro Regen&Water het reeds uitgevoerde
van de opdracht te vergoeden.

7 KLACHTEN EN GARANTIES
7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Buro Regen&Water is
niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of
prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of
prospectussen geldt de uitleg van Buro Regen&Water als bindend.
7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
7.3 Opdrachtgever zal alle door Buro Regen&Water voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen,
o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Buro Regen&Water in
de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te
stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.4 Indien Buro Regen&Water een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos
te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te
verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Buro Regen&Water de ondeugdelijk
bevonden goederen franco aan haar retourneren.
7.5 Buro Regen&Water aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het
geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.6 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Buro Regen&Water niet, met name zal Buro
Regen&Water in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht
ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
7.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de
opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
7.8 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.
7.9 Op geleverde goederen is Buro Regen&Water nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de
door de fabrikant van de geleverde goederen aan Buro Regen&Water verstrekte garantie, alle andere
garantiebepalingen zal Buro Regen&Water in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden.
7.10 Buro Regen&Water is nimmer gehouden garantie te verstrekken op goederen welke zijn geleverd en/of geplaatst,
tenzij anders is overeengekomen.
7.11 Buro Regen&Water is nimmer gehouden een garantie op bomen en/of planten te verstrekken, tenzij Buro
Regen&Water van de geleverde bomen en/of planten een schriftelijke garantie bepaling aan de opdrachtgever heeft
overlegd en deze bepalingen door de opdrachtgever stipt zijn opgevolgd.
7.12 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Buro Regen&Water geleverde goederen zijn geen
klachten mogelijk, anders dan bij directe levering. 7.13 Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij
ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en
volledig is uitgevoerd. 7.14 Restpartijen worden niet retour genomen.
7.15 Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.
7.16 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen
vorderen. UITSLUITINGEN VAN GARANTIES De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat
door: a. onjuist onderhoud b. onjuist gebruik c. moedwillige nalatigheid d. storm (= wind met grotere windsnelheid dan
20 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke
vreemde oorzaak. e. abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve
atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën. f. zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout
water. g. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat. h. gebreken van bouwkundig
aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.
7.17 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge
regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de
uitvoering van de garantie.

8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Buro Regen&Water draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak
ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van
aansprakelijkheid is Buro Regen&Water nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het
factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Buro
Regen&Water voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het  desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen (bijvoorbeeld de WAbedrijfspolis
en/of Carpolis).
8.2 Buro Regen&Water verplicht opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC melding te doen, bij het
falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC melding aanvaardt Buro Regen&Water geen enkele
aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daar uit voortvloeiende kosten.
8.3 Buro Regen&Water zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden indien werkzaamheden, zoals door
opdrachtgever gewenst worden, en welke door Buro Regen&Water na melding niet raadzaam worden geacht.
8.4 Opdrachtgever is gehouden Buro Regen&Water schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot
schadevergoeding welke derden tegen Buro Regen&Water instellen ter zake van schade ontstaan door of met de door
Buro Regen&Water geleverde diensten.
8.5 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt,
zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen.
8.6 Buro Regen&Water behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen
voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop
door derden kan Buro Regen&Water niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de
communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Buro Regen&Water niet aansprakelijk.
8.7 Adviezen worden door Buro Regen&Water naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar
gegeven adviezen.
8.8 Evenmin aanvaardt Buro Regen&Water enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van
het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte goederen en/of gegevens, alsmede ten gevolge van het niet
verwerken van gegevens en/of goederen welke niet uitdrukkelijk aan Buro Regen&Water zijn medegedeeld of ter hand
gesteld.
8.9 In geen geval zal Buro Regen&Water verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan anders dan
tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.
8.10 Buro Regen&Water is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of
verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.
8.11 Buro Regen&Water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere
chemicaliën, b.v. olielekkage, veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij oude olievaten bloot komen of door
lekkage van de machines zelf, tevens aanvaardt Buro Regen&Water geen enkele aansprakelijkheid voor
waterverontreiniging veroorzaakt door hiervoor genoemde, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van
werken.
8.12 Buro Regen&Water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond en/of anderzins van door
derden geleverde ondeugdelijke goederen. 8.13 Buro Regen&Water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wit
uitslaande materialen veroorzaakt door salpeterzuur. 8.14 Buro Regen&Water staat niet in voor gebreken die na
oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan
zorgvuldigheid. 8.15 Buro Regen&Water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of ten
gevolgen van gereedschappen en/of materieel wat door Buro Regen&Water om niet aan derden is uitgeleend. 8.16
Buro Regen&Water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien na het kandelaberen de bomen alsnog verloren
gaan.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever
over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Buro Regen&Water gesloten overeenkomsten is
nagekomen: – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; – de tegenprestatie(s) met betrekking
tot krachtens de overeenkomst(en) door Buro Regen&Water verrichte of te verrichten diensten: – eventuele
vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
9.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Buro Regen&Water voor zoveel als mogelijk is
tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien
goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de
eigendom van Buro Regen&Water zouden worden onttrokken.
9.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Buro
Regen&Water de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Buro Regen&Water zal cederen.
Opdrachtgever verleent Buro Regen&Water reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de
betreffende vordering(en) over te gaan.
9.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd,
terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.
9.5 Buro Regen&Water is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te
(doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Buro Regen&Water niet nakomt. Opdrachtgever dient
hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro)voor elke dag dat
hij in gebreke blijft.
9.6 Het is Buro Regen&Water toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze
foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. 9.7 Buro Regen&Water behoudt het auteursrecht van de door haar
ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een
opdracht geeft. 9.8 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en
calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding,
hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te
handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.
9.9 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Buro Regen&Water of getoond op de
website van Buro Regen&Water worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna
uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Buro Regen&Water , een en ander ongeacht het aandeel in
de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van
ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder
begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Buro
Regen&Water voorbehouden.
9.10 Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van
Buro Regen&Water afkomstige of door Buro Regen&Water gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen,
etc, worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend
onvervreemdbaar eigendom van Buro Regen&Water , een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de
ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De
uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de
uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Buro Regen&Water voorbehouden.

10 BETALINGEN
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de
opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Buro Regen&Water daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q.
vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Buro Regen&Water is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen
betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht
te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in
Euromunt, tenzij anders is overeengekomen.
10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten
onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte
van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde
percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Buro Regen&Water moet maken ter effectuering van
haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag
met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintig Euro).
10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Buro Regen&Water laat uitvoeren, zal opdrachtgever
op eerste verzoek van Buro Regen&Water zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Buro
Regen&Water cederen (overdragen). Opdrachtgever verleent Buro Regen&Water reeds nu voor alsdan onherroepelijk
volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Buro
Regen&Water het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor
de betaling (bankgarantie), of een door Buro Regen&Water te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit
voldoet.
10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten
aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
10.8 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van mondelinge-of schriftelijke afspraak.
Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop
Buro Regen&Water de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd
c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Buro
Regen&Water gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde
betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen
na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Buro Regen&Water op vergoeding
van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11 AANVULLENDE VOORWAARDEN
11.1 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter
beschikking te stellen, tenzij anders is overeengekomen.
11.2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte
werkzaamheden, tevens moet er zorg gedragen worden voor een goede bereikbaarheid voor onze machines en/of
drijvend materieel.
11.3 Buro Regen&Water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de aanwezigheid van ongedierte
en de daaruit voortvloeiende schades. 11.4 Buro Regen&Water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
verzakkingen, alsmede trilschade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.
11.5 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen b.v. kap en/of snoeivergunningen en tevens
alle voorzieningen t.b.v. verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.6 Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden
bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en
benadering van de levering door de klant kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de
bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval reden geven tot enige klacht. Op maatvoering
dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NEN-NORMEN).
11.7 Indien Buro Regen&Water werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor
afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te
dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

12 GESCHILLEN
12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Buro Regen&Water met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht
van toepassing.
12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde
rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13 SLOTBEPALING
13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Buro
Regen&Water .