Waarom hebben we een regenwaterplan?

Dat het in Nederland veel regent, dat is geen geheim. Net zoals dat de grond in Nederland nat is. In de grote stad moet het water ergens heen. Te veel water is geen probleem, maar een kans om buitenruimtes juist aantrekkelijker te maken.

Voor zowel particulieren als gemeentes is het aanleggen van een buitenruimte een grote investering. Bij zo’n grote investering verwachten mensen dat alle problemen zoveel mogelijk zijn opgelost. Door een regenwaterplan op te nemen in een project, wordt de nieuwe buitenruimte zoveel mogelijk ingespeeld op extreme regenbuien (max. T10 bui) en de verwerking van dit regenwater. Hiermee verkleinen we de kans aanzienlijk dat er waterschade aan gebouwen en omgeving ontstaan en kan er optimaal van de buitenruimte worden genoten. Gezien de klimaatverandering van de afgelopen decennia is een regenwaterplan meer dan essentieel.

Om een klimaatbestendige buitenruimte op te leveren, heeft Buro Regen en Water  het regenwaterplan ontwikkeld. Samen met onder andere het beplantingsplan, het verlichtingsplan en het matenplan ondersteunen zij het definitieve ontwerp.

Zodra het ontwerp van een buitenruimte (tuinen, straten of pleinen) definitief is, kan het regenwaterplan worden opgezet. Om u in dit proces zo optimaal mogelijk te begeleiden, verzorgen wij het regenwaterplan. Een goed opgesteld regenwaterplan, zorgt voor een goede onderbouwing van het definitief ontwerp en de uitvoering hiervan.

De opzet van een regenwaterplan

Bij het realiseren van het regenwaterplan wordt ten eerste de locatie goed geanalyseerd om de regenwater knelpunten te kunnen bepalen. Hierbij wordt er ook gekeken naar de verhouding tussen de groenvoorziening en betegeling van de locatie. Ook wordt er onderzocht waar het laagste punt zich bevindt en wat voor soort rioleringsstelsel (gescheiden of gemengd) aanwezig is. Ten tweede wordt het definitieve ontwerp geanalyseerd. Hierbij wordt er opnieuw gekeken naar de verhouding tussen groenvoorziening en betegeling en wordt er onderzocht of er nog regenwater knelpunten zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het analyseren van de technische tekeningen.

De oplossingen binnen een regenwaterplan

Elk ontwerp heeft zijn eigen oplossingen nodig om regenwater op te vangen en te transporteren naar het riool. Een belangrijke element hierin is de verhouding groenvoorziening ten opzichte van de betegeling in de buitenruimte. Minder betegeling en meer groenvoorziening zorgt voor een goede transport en/of buffering van het regenwater. Het regenwaterplan probeert het riool zo min mogelijk te belasten. Daarnaast zijn er verschillende buffermogelijkheden (bijv. krattensysteem, schelpenkoffers) om regenwater tijdelijk van het riool te onthouden. Dit kan tevens als waterbuffer gebruikt worden voor de beplanting. Het aanbieden van een regenwaterplan biedt dus ook meer mogelijkheden om te experimenteren met het beplantingsplan.

Wat staat er allemaal in een regenwaterplan?

Een regenwaterplan is een apart plan/ontwerp dat naast het definitieve ontwerp moet worden opgesteld.  In het regenwaterplan  wordt de hoeveelheid regenwater berekend en gekoppeld aan een regenwatervolumekaart. De volgende elementen worden altijd standaard opgenomen en omschreven in het regenwaterplan van Buro Regen&Water (waar nodig met aanvullingen:

  1. Het matenplan (van de ontwerpers) koppelen aan de rekenmodule
  2. Het berekenmodel maken van volumekaarten.
  3. Monitoren van jaarlijkse neerslagwaarde (regio).
  4. Piekwaarde gemeten verwacht .
  5. Bodemonderzoek op locatie en in het lab .
  6. Knelpuntenkaart waternet uitlezen in 3Di Lizard.
  7. Bepalen gewenste toplaag (materialiserings keuze).
  8. Maken van een knelpuntenkaart bij ontbreken van zo’n kaart.
  9. Routingskaarten regenwater.