Robuust, Innovatief
& Groen

Wij helpen bij het klimaatbestendig (her)inrichten van de bebouwde omgeving door opgaven en ontwerpen te kwantificeren. Hierdoor maken wij de vertaalslag tussen overheden, ontwerpbureaus, bewoners & projectontwikkelaars.

Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

Doel

Wij bieden locatie-specifieke klimaat-analyses waarin slimme oplossingen worden aangedragen en ontwerpen worden getoetst. Door data-driven te werk te gaan met een combinatie van beschikbare informatie en fysieke metingen kunt u snel, en nauwkeurig klimaatbestendig te werk gaan.

Participatie

Bij democratiseringsprocessen halen wij ideen van bewoners  op en toetsen wij uw voorstellen op draagvlak. Communicatie-platforms en stempagina’s kunnen worden ingezet zodat bewoners worden betrokken conform de nieuwe omgevingswet.

Onderzoek & Analyse

Gebiedseigenschappen worden opgehaald en gevalideerd om inzichten te krijgen in uw plangebied. Locatie-specifieke normen en ambities worden vervolgens opgenomen om de opgave, kansen en beperkingen voor u duidelijk te maken.

Ontwerp & Toetsing

Wij helpen u met het ontwerpen van doelmatige, locatie-specifieke oplossingen voor uw plangebied. Ontwerpen worden door geo-informatiesystemen en bakkenmodellen getoetst om  te valideren dat uw ontwerp voldoet aan norm en ambitie.

Begeleiding uitvoering

In de uitvoeringsfase zorgen wij ervoor dat de implementatie van de maatregelen probleemloos verloopt. Afstemming met alle betrokken partijen wordt gemaakt en de oplevering van een feilloos functionerend systeem wordt gewaarborgd.

Wie zijn wij?

Een interdisciplinair team met een passie voor de stad en het leefbaar maken en houden van haar. Groenblauwe oplossingen aandragen waar mogelijk en het locatie-specifiek toepassen van beschikbare innovaties zijn hierbij ons uitgangspunt. Wij maken opgaven kwantificeerbaar door IT-componenten te koppelen aan fysieke metingen en dit toe te passen op uw projectgebied. In dit proces fungeren wij graag als spin in het web tussen stakeholders. Hierbij krijgen we energie van het betrekken van bewoners.

Met welke partijen werken wij samen

Buro Regen&Water werkt samen met, en in opdracht van o.a.: overheden, bewonersgroepen, vastgoedontwikkelaars, waterschappen, onderzoeksinstituten en woningcorporaties.

Opdrachtgevers

Projectontwikkelaars

Gedurende alle fasen van de ontwikkeling staat Buro Regen&Water projectontwikkelaars bij. Door vanaf het begin van de tender tot het einde van de ontwikkeling betrokken te zijn wordt de klimaatopgave volledig ondervangen.

Lees meer

Diensten en producten die wij voor u leveren zijn:
▪️
Klimaatparagraaf tenders
▪️ Watertoetsen
▪️ Onderzoeksrapporten & PvE
▪️ Ontwerpen van maatregelen
▪️ Begeleiden van de uitvoering

In de tender-fase wordt invulling gegeven aan de klimaatparagraaf. Maatregelen worden op basis van een data driven quick-scan op doelmatigheid getoetst zodat er maximaal kan worden gescoord bij de beoordeling.  Bij het maken van een voorlopig- en definitief ontwerp zijn gedetailleerde inzichten in gebiedseigenschappen cruciaal om ontwerpkeuzes te bevestigen. Aannames uit de quick-scan worden in deze fase gevalideerd en een uitgebreid rapport wordt opgeleverd waarin gebiedseigenschappen duidelijk worden toegelicht. Een Pakket van Eisen (PvE) wordt vervolgens opgeleverd waardoor een waterdicht ontwerp kan worden gerealiseerd.

Gemeente

Onze diensten en producten voor gemeenten zijn onder te verdelen in twee onderdelen: participatie & ontwikkeling van de openbare ruimte. In veel gevallen zijn deze onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees meer

Participatie:
▪️ Communicatie met bewoners t.b.v. de omgevingswet
▪️ Opzetten van participatiepagina’s voor oplossingen in de openbare ruimte
▪️ Stempagina’s voor buurtbudgetten & begeleiding van de uitvoering
▪️ Procesbegeleiding participatietrajecten

Ontwikkeling van de openbare ruimte:
▪️ Onderzoek & analyse naar de oorzaken van fysieke stressen
▪️ Aandragen van mitigaties in overlastgebieden
▪️ Toetsing van ontwerpen
▪️ Begeleiding van de uitvoering

Woningcorporaties, VvE’s &
Bewonersgroepen

Voor woningcorporaties bieden zowel bij democratisering als bij (her)ontwikkeling van assets onze expertise en producten aan.

Lees meer

Democratisering:
▪️ Toetsen van draagvlak of voorkeuren bij huurders
▪️ Ophalen van klachten via een community platform

(Her)ontwikkelingen:
▪️ Onderzoek & analyse van assets
▪️ Ontwerpen & toetsen van mitigaties
▪️ Begeleiding van de uitvoering

Projecten

Arthur Meerwaldtplantsoen,
Amsterdam Nieuw-West

Het Arthur Meerwaldtplantsoen in Amsterdam Nieuw-West werd lange tijd getergd door flinke regenwateroverlast na een bui. Het park werd daardoor onbruikbaar en voor sommige bewoners was het moeilijk om bij de voordeur te komen.

Lees meer

In opdracht van Gemeente Amsterdam hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. Een hoge grondwaterstand, slechte doorlaatbaarheid en relatieve hoogteverschillen in het gebied bleken de boosdoeners.

Door slimme drainage-wadi’s aan te leggen in het gebied wordt het overtollige regenwater nu opgevangen en verwerkt zodat, in zowel eht droge als het natte seizoen, alle bewoners van het park kunnen blijven genieten.

Ontwikkeling Buiksloterdijkpark,
Amsterdam Noord

Voor de stedelijke ontwikkeling van de Klaprozenbuurt zijn wij door B+B Landschaparchitecten gevraagd om de klimaatbestendigheid van het ontwerp in de tenderfase te toetsen en valideren.  

Lees meer

Het beeld in het park wordt bepaald door de seizoenen en de hoeveelheid neerslag die daarin valt. Daarnaast waarborgen uitgebreide bufferbakken en filterende vegetatie de robuustheid van het gebied. Op deze manier is het park niet alleen dynamisch maar ook functioneel vanwege de grote bergingscapaciteit die beschikbaar is.

Dit ontwerp werd  door Gemeente Amsterdam gekozen als beste waarna ons gevraagd is om verder mee te denken aan het voorlopig ontwerp. Nieuwe inzichten in gebiedseigenschappen brengen in deze fase altijd nieuwe beperkingen en kansen met zich mee.

Buiksloterdijkpark zal worden voorzien van drie communicerende bufferbakken. Deze hebben een gezamenlijke buffercapaciteit van 1695 m3. Hierdoor wordt er voldaan aan de rainproof-notitie en is er dus voldoende capaciteit om de waterafvoerende- en waterbergende straten vanuit de naastgelegen wijk richting het park te kunnen afwateren.

Klimaattuin Slotermeer,
Amsterdam Nieuw-West

Klimaattuin Slotermeer is een van de winnende inzendingen van Buurtbudget Slotermeer Noordoost 2019. Buurtbewoner en initiatiefnemer Jocelyn kwam in actie nadat het grasveld tegenover haar huis na elke regenbui onderwater stroomde. Samen met de buurt, Buro Regen&Water en de expertise van NL Bloeit, zijn ze bezig de buurt te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

Lees meer

Klimaattuin Slotermeer is een van de winnende inzendingen van Buurtbudget Slotermeer Noordoost 2019. Buurtbewoner en initiatiefnemer Jocelyn kwam in actie nadat het grasveld tegenover haar huis na elke regenbui onderwater stroomde. Samen met de buurt, Buro Regen&Water en de expertise van NL Bloeit, zijn ze bezig de buurt te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

Initiatiefnemer Jocelyn de Kwant ergerde zich – net als veel van haar buren – aan de slechte staat van het grasveld: in de zomer gortdroog, in de winter onder water. Buro Regen&Water is gevraagd voor advies en heeft een regenwaterplan gemaakt voor het gebied. Samen met de buurtbewoners en betrokken partijen is er gekeken naar natuurlijke oplossingen.

Er is gekozen voor het aanleggen van wadi’s met bloemrijke beplanting. Een wadi is een verlaagde groenstrook. De vier gegraven wadi’s zijn een halve meter diep, waarin het water na een hevige regenbui wordt opgevangen en langzaam in de grond kan infiltreren. Door het gebruik van hoogteverschillen stroomt het regenwater naar de laaggelegen wadi waardoor wateroverlast wordt voorkomen. Eronder ligt drainage en de vegetatie in de wadi bestaat uit inheemse beplanting, dit zijn planten die hun oorsprong in Nederland hebben. Goed voor biodiversiteit, een gezonde bodem en inheemse vegetatie is sterker. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor planten met penwortels die de kleilaag doorboren. In samenwerking met NL Bloeit! zijn er twee typen, voor natte en droge grond, inheemse kruidenrijke vegetatie aangelegd. Wilde inheemse planten zijn beter bestand tegen weersextremen en zijn bovendien van grote waarde voor bijen en vlinders.

Wilde bloemen in Geuzenveld, Slotermeer, Amsterdam Noord

Dagkoekoeksbloem, vingerhoedskruid, prachtklokje: zomaar wat wilde bloemen die ingezaaid zijn op een aantal plekken in Geuzenveld, Slotermeer. Een idee van bewoonster Meike Staphorst, waar ze in 2021 een buurtbudget voor won.

Lees meer

Ruim 2800 m2 werd afgelopen najaar ingezaaid door bewoners. Samen met de gemeente organiseerde Buro Regen&Water een uitgebreid participatietraject. Buurtbewoners mochten zelf aangeven waar in Geuzenveld, Slotermeer ze graag bloemen wilden via een online participatietool. Uit alle aanmeldingen zijn 9 locaties gekozen, die aan belangrijke voorwaarden voldoen. Deze plekken zijn bijvoorbeeld groot genoeg, hebben veel impact op de buurt en buurtbewoners konden er zelf zaaien en het onderhoud doen.

Ook werden veel locaties zo gekozen dat ze doorliepen in al bestaande groenstroken. “Bijen en vlinders krijgen er zo een extra groot leefgebied bij. En dat is weer belangrijk voor de groei van de bloemen. Fantastisch om te zien hoe professioneel dit is opgepakt, ik had geen idee wat er allemaal bij kwam kijken.”

De Tuinen van Hornmeer, Aalsmeer

Via een meervoudig onderhandse tender procedure heeft de gemeente Aalsmeer Thunnissen als winnaar geselecteerd om op de locatie aan de Meervalstraat woningbouw te ontwikkelen en te realiseren. Het ontwikkelingsplan met 80 woningen, genaamd ‘De Tuinen van Hornmeer’, heeft Thunnissen in samenwerking met B+B (Stedenbouwkundige/landschapsarchitect), Studio Pallesh (Architect) en Van Manen (Architect) opgesteld. Het team had de winnende totaal score, waarbij prijs en kwaliteit werden meegewogen.

Lees meer

In de planuitwerking is, in samenwerking met Buro Regen&Water, een waterbouwkundig plan ontwikkeld waarin zoveel mogelijk voorzieningen zijn opgenomen om de wateroverlast tot een minimum te beperken voor zowel het kwelwater alsmede voor de opvang van stortbuien. Hierdoor zijn ‘De Tuinen van Hornmeer’ niet alleen zelf klimaatadaptief, maar geeft het ook de mogelijkheid om de omliggende buurt Rainproof te maken.

Karakteristiek aan De tuinen van Hornmeer is de kleinschaligheid, intimiteit, contact met het landschap en de bijzondere zichtassen die het perspectief van de polderassen benadrukken.